Hablemos: 881 068 379

Modele te banjove

Baza në të cilën ngjiten pllakat e tipeve të ndryshme, duhet të jetë e pastër nga pluhuri dhe të jetë e qëndrueshme. . Po ashtu, duhet marrë parasysh materiali prej së cilës është ndërtuar Muri (kartongips, Betoni, Mure me Tulla, ETJ Fugat e pllakave duhet të jenë paralele me muret e ndërtesës. Prerja e pllakave duhet të bëhet sa më afër murit, po ashtu duhet që pllakat e Prera të jenë sa më të mëdha. Stanovc, (magj. Prishtinë-Vushtrri) 42000 Vushtrri, Kosovë Pllakat duhen zgjedhur për secilin Ambient, duc marrë parasysh nevojat dhe kriteret, që ATO duhet t`i përmbushin. Kriteret e lartpërmendura Mund të ndihmojnë në zgjedhjen e Tyre. . Veshje pllakash në tualete, anekse dhe para banjo. Tolerancat e shtrimit duhet të plotësojnë këto kushte: në një distancë prej 2 Metrash lejohet një devijim në lartësi max. +/-3 mm.

Shtresa e pllakave bëhet me Llaç Bastard të trashësisë 2 cm. Pllakat PASI vendosen në shtresen e llaçit të parapërgatitur, MBAS tharjes, në JO më Pak se 24 orë duhet të mbushin fugat me një Material të posaçëm (bojak). Pas mbushjes së fugave ndërmjet pllakave, ATA duhet pastruar nga pluhuri dhe materiali je fugave. Arbanë (magj. Prizren-Gjakovë) 20000 Prizren, Kosovë për secilën sipërfaqe 30 m ² të veshur me Liman të ndryshme, është e nevojshme vendosja e fugave lëvizëse. Përsa i takon ngjitjes të pllakave të tipeve të ndryshme me llaç, duhet që punimet t`u permbahen këtyre kushteve:. Fugat nëpër qoshe dhe lidhje të mureve duhet të mbushen me ndonjë masë elaske (si PSH Silikon). Në Ambientet me lagështirë (banjo e dushe) duhet të vendosen Liman të klasës I, që e kanë koefiçientin e marrjes së UJIT < 3%.

Shtrimi i dyshemeve me Liman granili duhet t`u përmbahet këtyre kushteve: Mbasi të thahet llaçi ose Kolli, duhet që fugat e planifikuara, të mbushen me një matériel të posaçëm (bojak). . Për veshjen e mureve me Liman prej materialeve të ndryshme duhet menduar se për çfarë Muri bëhet fjalë. Muret duhet të ndahen në Mure të dhe te jashtme. Shtrimi i pllakave Mund të realizohet në modèle këndëdrejtë ose Diagonal sipas kërkesës së klientit dhe me kryqe nga 2 mm Deri në 5 mm. më pas realizohet vendosja e blintusve Duke e prerë pllaeken sipas dimensioneve të kërkuara nga Projekti. Pasi realizohen këto procese Fillon mbushja e fugave me bojak. Veshja në muret e banjove realizohet me Koll dhe këndore plastike në qoshet sipas zgjedhjeve të klientit. NUK duhen përdorur materiale, të cilët ngrijnë Kur Temperatura është ndër 5 ° c ose pllakat të ngjiten në sipërfaqe të ngrirë. Udhëzimet e prodhuesit, përsa i përket kërkesave të materialeve në Temperatura të Larta ose të Ulta, duhet të plotësohen. Kilomètre tri IV, Magjistralja Prishtinë – Ferizaj, 10000 Prishtinë Pllakat NUK duhen ngjitur në Rast se Temperatura është ndër 5 ° c ose në Raste lagështie. Procesi i shtrimit të pllakave perfshin: transportin e pllakave, bojakut dhe kollës nga Kati përdhe Deri në Vendin e vendosjes.

Pasi realizohen këto procese Fillon mbushja e fugave me bojak.. Në Fund kryhet Kontrolli perfundimtar i blintusve te dyerve dhe pastrimi i plotë i pllakës. Për shkolla dhe kopshte, duhet që pllakat të jenë të Klasës V, me sipërfaqe të ashpër, në mënyrë që të sigurojnë një ecje të sigurtë PA rrëshqitje.